Betaling af kontingent


Vedtægtens § 7 indeholder nedenstående i relation til kontingent:

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen på grundlag af et budget for det pågældende regnskabsår.

Stk. 2. Kontingentet betales for et år ad gangen. Der betales kontingent for hver parcel. Kontingentet forfalder til betaling den 15. april. Opkrævningen af kontingentet udsendes af foreningens kasserer. Hvis opkrævningen ikke kan udsendes senest 14 dage før forfaldsdagen, udskydes forfaldstidspunktet til den 5. hverdag i den efterfølgende måned.

Stk. 3. Foruden det årlige kontingent er medlemmerne pligtige at betale de ydelser eller bidrag, der påhviler de enkelte parceller for de i § 6 påtagne forpligtelser.

Stk. 4. Betaler et medlem ikke det fastsatte bidrag rettidigt, er grundejerforeningen berettiget til at pålægge rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker, dog maksimalt 3 gebyrer for samme restance. Grundejeren er pligtig til at betale beløbet.

Betaling af kontingent:

Kontingentet skal indbetales til foreningens konto i Danske Bank:

Venligst oplys adresse eller matrikelnummer som det første i meddelelsesfeltet.

Hvis man ønsker mulighed for at kunne modtage en gebyrfri første rykkerskrivelse (via e-mail), kan man inden forfaldsdatoen sende en e-mail til birkager@birkager.dk med emnefeltet ’Gebyrfri rykkerskrivelse’ og i selve e-mailen angive navn og adresse.