Ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2003

Til stede var 16 personer repræsenterende 11 parceller.

 

Formanden Anders Prosberg bød velkommen.

 

Punkt 1. Valg af dirigent

Peter Frenning, […] blev valgt.

 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling var udsendt rettidigt og derfor lovligt varslet.

 

Punkt 2. Endelig behandling af nye vedtægter

 

Med udgangspunkt i det til indkaldelsen vedlagte forslag til nye vedtægter blev alle paragraffer gennemgået, og hver paragraf blev sat til afstemning med følgende kommentarer:

 

§§1-4                   Enstemmigt godkendt.

 

§5              Det tidligere ændringsforslag til paragraffens punkt 2 var:

 

                  Kontingentet betales for et år ad gangen. Der betales kontingent for hver parcel.

 

                  Det nye forslag var:

                 

                  Kontingentet betales for et år ad gangen. Der betales kontingent for hver parcel.

                  Kontingentet forfalder til betaling den 5. hverdag i måneden efter vedtagelsen på den

                  ordinære generalforsamling. Opkrævningen af kontingentet udsendes af foreningens

                  kasserer. Hvis opkrævningen ikke kan udsendes senest 14 dage før forfaldsdagen,

                  udskydes forfaldstidspunktet til den 5. hverdag i den efterfølgende måned.

 

                  Det nye forslag blev vedtaget ved afstemning med 8 stemmer for og 2 imod.

 

§§6-9                  Enstemmigt godkendt.

§10            Det tidligere ændringsforslag til paragraffens punkt 2 var:

 

                  Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Afstemning skal ske skriftligt, når mindst 5

                  medlemmer kræver dette

 

                  Det nye forslag var:

 

                  Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Afstemning skal ske skriftligt, når mindst 5

                  medlemmer eller bestyrelsen kræver dette.

 

                  Det nye forslag blev forkastet ved afstemning med 10 stemmer imod og 1 for.

 

 

                  Det tidligere ændringsforslag til paragraffens punkt 3 var:

 

                  Medlemmerne (parcellerne) kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved

                  fuldmagt, der skal være godkendt af dirigenten. Ingen må have mere end to fuldmagter.

                  Ejes en parcel af flere, kan en af ejerne repræsentere parcellen uden dokumenteret

                  fuldmagt, og fuldmagten medregnes ikke i det foran fastsatte maks. på to fuldmagter.

 

                  Det nye forslag var:

 

                  Medlemmerne (parcellerne) kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved

                  fuldmagt, der skal være godkendt af dirigenten. Ingen må have mere end to fuldmagter.

 

                  Det nye forslag blev vedtaget ved afstemning med 8 stemmer for og 2 imod.

 

                  §10 blev herefter vedtaget ved afstemning med 11 stemmer for og 0 imod.

 

§§11-17                  Enstemmigt godkendt.

Dirigenten satte derefter det samlede forslag inklusiv ændringer til afstemning.

 

Det samlede forslag blev enstemmigt godkendt.

 

Afsluttende bemærkninger

 

De nye vedtægter blev dermed endeligt godkendt og afventer nu Ramsø Kommunes godkendelse, inden de kan træde i kraft. De nye vedtægter omdeles til grundejerforeningens medlemmer efter denne godkendelse.

 

Dirigenten sluttede herefter mødet, der var forløbet i god ro og orden.

 

 

For godkendelse af referatet kvitteres hermed:

 

 

                                                                                                                       

Peter Frenning                          Anders Prosberg                      Jens Nørgaard (referent)

Dirigent                                                   Formand                                                 Næstformand

 

 

                                                                        

Michael Andersen                     Jesper Stenbæk

Kasserer                                                  Menigt bestyrelsesmedlem