34. ordinære generalforsamling den 25. februar 2004

Til stede var 21 personer repræsenterende 14 parceller.

 

Formanden Anders Prosberg bød velkommen.

 

Punkt 1. Valg af dirigent

 

Der var ingen frivillige til posten som dirigent.

 

Bestyrelsen foreslog, at et bestyrelsesmedlem undtagelsesvis varetog posten som dirigent (fravigelse af vedtægternes §7), hvortil der ikke var nogen indvendinger.

 

Jesper Stenbæk, [...] blev valgt som dirigent.

 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt og dermed lovligt varslet.

 

 

 

Punkt 2. Formandens beretning

 

Bestyrelsen har siden seneste generalforsamling afholdt fire møder.

Vedligeholdelse af fællesarealer

Formanden takkede Eigil Mikkelsen for det store og gode arbejde med at vedligeholde foreningens fællesarealer.

 

Foreningens græsslåmaskine gik i stykker, og bestyrelsen fik oplyst, at det ville blive så dyrt at lave den, at bestyrelsen valgte at købe en ny. Desuden kunne det ikke garanteres, at græsslåmaskinen ville holde efter reparationen. Efterfølgende blev den gamle græsslåmaskine dog lavet og solgt, således at der netto blev ”tjent” 4.000 kr. på salget af den gamle, og dermed netto blev brugt 7.000 kr. på købet af den nye.

 

I forbindelse med fællesarealerne opfordrede bestyrelsen igen i år de medlemmer, som grænser op til arealerne, til ikke at efterlade hæk/grenaffald og andet på fællesarealerne, da dette kan forhindre klipningen eller skjule objekter, som kan gøre skade på græsslåmaskinen.

 

Beplantningen på fællesarealerne har efterhånden nået en alder og en højde, der betød, at beplantningen skyggede for de enkelte medlemmers grunde. Bestyrelsen tog i det forgangne år derfor initiativ til beskæring af de mest generende grene på arealerne.

 

Bestyrelsen opfordrede igen i år til, at såfremt der stadig er parceller, der er generet af højden på beplantningen, må de og de tilstødende parceller tale sammen om en evt. beskæring. Bestyrelsen skal dog underrettes, inden et eventuelt arbejde iværksættes.

 

Bestyrelsen vil kun på opfordring eller ved hindring af græsslåning tage aktiv fat på beskæring.

 

Nyhedsbrev

Som noget nyt introducerede bestyrelsen et nyhedsbrev i 2003. Det er bestyrelsens intention fremover at udsende nyhedsbreve, når der er indhold nok til disse.

 

Vedtægter

Kommunen godkendte efter længere ekspeditionstid de nye vedtægter, der blev omdelt sammen med nyhedsbrevet i november 2003.

 

Servitutter/deklarationer

I forbindelse med ajourføringen af vedtægterne indhentede bestyrelsen kopi af flere deklarationer/ servitutter, der var tinglyst på flere af matriklerne i grundejerforeningen. Bestyrelsen har i denne omgang besluttet ikke at forsøge at få moderniseret de to grundlæggende deklarationer men har derimod fået aflyst to overflødige servitutter fra hhv. 1911 og 1966.

 

Støjskærm ved banen

Bestyrelsen har undersøgt, om der var grundlag for at gå videre med at få opsat en støjskærm langs togbanen, men bestyrelsen har opgivet projektet, da det vil blive uforholdsmæssigt dyrt og højst tænkeligt ikke vil fungere.

 

Sankt Hans-fest

Bestyrelsen tog initiativ til afholdelse af en Sankt Hans-fest, hvor vejret viste sig ikke at være helt optimalt, men der var trods alt en del fremmødte, der så ud til at hygge sig. Samtidig gav arrangementet mulighed for at slippe af med afklippede grene. Bestyrelsen takkede for støtten og betegnede arrangementet som en succes.

 

Hjemmeside

Bestyrelsen har oprettet en hjemmeside for grundejerforeningen. Der er alene tale om en slags opslagstavle, hvor de mest ”almindelige” informationer findes. Se mere på www.birkager.dk

 

Formanden takkede bestyrelsen for samarbejdet i den forløbne periode.

 

Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.

 

Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Michael Andersen gennemgik regnskabet.

 

Der blev stillet spørgsmål til resultatfordelingen omkring henlæggelse til fællesarealer, hvilket Michael forklarede.

 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

 

Punkt 4.1. Forslag til kontingent

 

Kontingentforslag på kr. 315,00 (uændret i forhold sidste år) blev fremlagt.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

 

Punkt 4.2. Udvidelse af legeplads

 

Bestyrelsen havde modtaget henvendelse om, at legepladsen var for kedelig. Punktet blev drøftet, men der var ikke modtaget (eller blev fremsat) konkrete forslag fra medlemmerne. Det blev besluttet, at hvis der kommer nogle konkrete forslag i løbet af foråret/sommeren, så kan der anvendes op til ca. 5.000 kr. til udvidelse af legepladsen.

 

Punkt 5. Forslag fra medlemmerne

 

Der var ikke indkommet forslag.

 

Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

På valg var Anders Prosberg, [...] og Jens Nørgaard, […]. Begge blev genvalgt.

 

Punkt 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 

Ole Junge Jacobsen, […] og Birgit Hansen, […] blev genvalgt til suppleanter.

 

Punkt 8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

 

Jytte Frenning, […] blev genvalgt som revisor.

Birgit Hansen, […] blev valgt som revisor.

 

Naja Ravn Christensen, […] blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

Punkt 9. Eventuelt

 

Ingen punkter.

 

Afsluttende bemærkninger

 

Dirigenten sluttede herefter mødet, der var forløbet i god ro og orden.

 

 

For godkendelse af referatet kvitteres hermed:

 

 

 

                                                                                                                                                          

Anders Prosberg                           Jens Nørgaard (referent)             Michael Andersen

Formand                                                           Næstformand                                                   Kasserer

 

 

 

                                                                                               

Minna Kristensen                         Jesper Stenbæk (dirigent)

Bestyrelsesmedlem                Bestyrelsesmedlem