35. ordinære generalforsamling den 15. februar 2005

Til stede var 20 personer repræsenterende 14 parceller.

 

Formanden Anders Prosberg bød velkommen.

 

Punkt 1. Valg af dirigent

 

Karsten Kristensen, [...] blev valgt som dirigent.

 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt og dermed lovligt varslet.

 

Punkt 2. Formandens beretning

 

Bestyrelsen har siden seneste generalforsamling afholdt to møder.

 

Legeplads og fællesarealer

Legepladsen blev i 2004 renoveret en smule og samtidig udvidet med en vippe. Fremmødet var lidt skuffende, men Bestyrelsen takkede de grundejere, der var mødt op og havde givet et nap med på arbejdslørdagen. Formanden takkede Eigil Mikkelsen for det store og gode arbejde med at vedligeholde foreningens fællesarealer samt for deltagelsen i renoveringen af legepladsen.

 

Deklarationer

Bestyrelsen havde rejst forslag til at forsøge at få moderniseret de to grundlæggende deklarationer for grundejerforeningen (dvs. at få slettet forældede dele). Kommunen ville kun acceptere en sammenskrivning. Såfremt der er tilslutning, vil bestyrelsen i den kommende periode arbejde videre med et forslag til en fælles moderniseret deklaration for grundejerforeningen. Alle øvrige fælles deklarationer for grundejerforeningen er nu aflyst.

 

Lastbilparkering

Bestyrelse har i det forgangne år modtaget en henvendelse om, at grundejerforeningens arealer af og til bliver brugt til lastbilparkering. I henhold til de gældende deklarationer for grundejer-foreningen er det IKKE tilladt at parkere busser,  last-, flytte- eller større fragtbiler på grundene, parkeringspladsen eller vejene medmindre, at parkeringen alene sker med henblik på af- eller pålæsning. Bestyrelsen henstillede til, at dette fremover efterkommes.

 

Sankt Hans-fest

Bestyrelsen havde igen taget initiativ til, at der blev afholdt en Sankt Hans-fest for grundejer-foreningens medlemmer. Heller ikke i 2004 var vejret helt med os, men der var trods alt en del fremmødte, der så ud til at hygge sig. Samtidig gav arrangementet mulighed for at slippe af med afklippede grene. Bestyrelsen takkede for støtten og betegnede arrangementet som en succes.

 

Formanden takkede bestyrelsen for samarbejdet i den forløbne periode.

 

Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.

 

 

Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Michael Andersen fremhævede, at egenkapitalens størrelse er tilfredsstillende.

 

Derudover var der ingen kommentarer.

 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

 

Punkt 4.1. Forslag til kontingent

 

Kontingentforslag på kr. 300,00 (nedsat fra kr. 315,00 i forhold til sidste år) blev fremlagt.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

Punkt 4.2. Sammenskrivning af deklarationer

 

Bestyrelsen forklarede grundlaget for forslaget omkring en eventuel sammenskrivning af de to grundlæggende deklarationer for grundejerforeningen.

 

Der blev stillet spørgsmål til ændringerne.

 

Efter en længere debat blev der stemt om, hvorvidt bestyrelsen i den kommende periode skal arbejde videre med et forslag til en fælles moderniseret deklaration for grundejerforeningen.

 

Forslaget blev forkastet med 6 stemmer imod og 4 for.

 

Punkt 5. Forslag fra medlemmerne

 

Der var ikke indkommet forslag.

 

Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

På valg var Michael Andersen, [...] (villig til genvalg), Jesper Stenbæk, [...] (villig til genvalg) og Minna Kristensen, [...] (ønskede ikke genvalg).

 

Michael Andersen og Jesper Stenbæk blev begge genvalgt og Karen Elisabeth Lundbæk, [...] blev valgt til bestyrelsen.

 

Punkt 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 

Birgit Hansen, [...] blev genvalgt til suppleant og Karsten Kristensen, [...] blev valgt til suppleant.

 

Punkt 8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

 

Jytte Frenning, [...] og Birgit Hansen, [...] blev begge genvalgt som revisorer.

 

Leif Puggaard, [...] blev valgt som revisorsuppleant. 

 

Punkt 9. Eventuelt

 

Parkering

I fortsættelse af punktet omhandlende lastbilparkering (jf. formandens beretning) blev dette drøftet yderligere.

 

Bestyrelsens "funktionsområde"

I relation til punktet omkring parkering blev det diskuteret, hvad Bestyrelsen bør og ikke bør ”tage sig af”.

 

Nogle mente, at Bestyrelsen skal se på "mindst muligt", mens andre mente, at Bestyrelsen skal se på "lidt mere".

 

Holdningen var dog, at bestyrelsen skal foretage en konkret vurdering fra sag til sag.

 

"Lortestien"

Der blev stillet spørgsmål til, hvem der skal (eller har pligt til at) vedligeholde "kanten på det grønne areal" langs Mågevej (fra Vibevej mod "Mosen").

 

Bestyrelsen oplyste, at det i praksis er Grundejerforeningen (Eigil), der foretager dette. (Grundejerforeningen ejer den yderste meter af arealet og dermed også "kanten").

 

Sankt Hans bål

Der har tidligere været fremsat klager over manglende slukning af Sankt Hans bålet.

 

Holdningen var, at bålet skal slukkes, inden "området" forlades.

 

Afsluttende bemærkninger

 

Dirigenten sluttede herefter mødet og takkede for god ro og orden.

 

 

For godkendelse af referatet kvitteres hermed:

 

 

 

                                                                                                                                                          

Anders Prosberg                           Jens Nørgaard (referent)             Michael Andersen

Formand                                                           Næstformand                                                   Kasserer

 

 

 

                                                                                                                                                          

Minna Kristensen                         Jesper Stenbæk                            Karsten Kristensen

Bestyrelsesmedlem                Bestyrelsesmedlem                                        Dirigent