36. ordinære generalforsamling den 28. februar 2006

Til stede var 18 personer repræsenterende 13 parceller.

 

Formanden Anders Prosberg bød velkommen.

 

Punkt 1. Valg af dirigent

 

Karsten Kristensen, [...] blev valgt som dirigent.

 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt og dermed lovligt varslet.

 

Punkt 2. Formandens beretning

 

Bestyrelsen har siden seneste generalforsamling afholdt tre møder.

 

Vejene i grundejerforeningen

I den forgangne periode har bestyrelsen arbejdet med at få det formelle ejerskab af vejene i grundejerforeningen bragt på plads. Tilbage i 1970’erne blev vejene overdraget til kommunen uden dog at blive udmatrikuleret. Bestyrelsen er nu blevet bekendt med, at det fremgår af lovgivningen, at vejene skal udskilles. Derfor har vi efter en general orientering om forholdet til grundejer-foreningens medlemmer i et nyhedsbrev i juni 2005 rettet henvendelse til Ramsø kommune for at få dette forhold bragt i orden. Der er dog pt. ingen endelig afklaring af dette.

 

Legeplads og fællesarealer

Der blev i 2005 foretaget rydning af hybenbuske på legepladsen, så der blev bedre plads til at udfolde sig på pladsen. Rydningen blev foretaget på en arbejdsformiddag op til Sankt Hans, og bestyrelsen benyttede lejligheden til at takke dem, der gav en nap med. Derudover takkede bestyrelsen Eigil Mikkelsen for det store og gode arbejde med at vedligeholde foreningens fællesarealer.

 

Sankt Hans-fest

Bestyrelsen havde igen taget initiativ til at der blev holdt en Sankt Hans-fest for grundejer-foreningens medlemmer. Vejret var for en gangs skyld med os, og der var derfor også pæn tilslutning til arrangementet. Samtidig gav arrangementet mulighed for at slippe af med afklippede grene. Bestyrelsen takkede for støtten og betegnede arrangementet som en succes.

 

Formanden takkede bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år.

 

Der blev efterfølgende stillet spørgsmål til overdragelsen. Det blev forklaret, at kommunen har overtaget ejerskabet på betingelse af, at vejene udmatrikuleres. Selve udmatrikuleringen har ikke fundet sted. Spørgsmålet er, hvem der skal afholde udgifterne (måske 5-10.000 kr.) til udmatrikuleringen - grundejerforeningen eller kommunen? Bestyrelsen vil forsigtigt arbejde videre for at få udmatrikuleringen på plads. Dette var der tilslutning til på generalforsamlingen.

 

Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.

 

Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Der var ingen kommentarer til regnskabet.

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

Punkt 4.1. Forslag til kontingent

 

Kontingentforslag på kr. 300,00 (uændret i forhold til sidste år) blev fremlagt.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

Punkt 4.2. Ændring af vedtægter

 

Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og forenkling af forfaldstidspunkt for kontingent

 

De foreslåede ændringer blev gennemgået og efterfølgende godkendt ved afstemning (med rettelse af en skrivefejl – i nr. 6 skulle der stå § 17 i stedet for § 16). Jf. de gældende vedtægter (§ 10, stk. 4) var antallet af tilstedeværende ikke tilstrækkeligt til at kunne vedtage de foreslåede ændringer, hvorfor der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

 

Punkt 5. Forslag fra medlemmerne

 

Der var ikke indkommet forslag.

 

Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

På valg var Jens Nørgaard, [..] og Anders Prosberg, [..] (begge villige til genvalg).

Jens Nørgaard og Anders Prosberg blev begge genvalgt.

 

Punkt 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 

Birgit Hansen, [...] og Karsten Kristensen, [...] blev begge genvalgt som suppleanter.

 

Punkt 8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

 

Jytte Frenning, [...] og Birgit Hansen, [...] blev begge genvalgt som revisorer.

 

Leif Puggaard, [...] blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

Punkt 9. Eventuelt

 

Parkering

Bestyrelsen blev bedt om at henstille til, at der ved afholdelse af private arrangementer ikke parkeres foran tilstødende parcellers indkørsler samt at parkering på begge sider af vejen, der kan hindre gennemkørsel og frit udsyn, bør undgås. Bestyrelsen er enig i, at man bør parkere på parkeringspladsen og ikke foran andres indkørsler eller til gene for færdslen i øvrigt.

 

"Lortestien"

Bestyrelsen har i forbindelse med overtagelsen af vejene rettet henvendelse til kommunen for at få afklaret, hvem der er ansvarlig for vedligeholdelse af "lortestien". Det samme har et medlem af grundejerforeningen. Kommunen har efterfølgende overtaget vedligeholdelsen af ”lortestien”. Der kan læses mere på www.birkager.dk.

 

Afsluttende bemærkninger

 

Dirigenten sluttede herefter mødet og takkede for god ro og orden.

 

 

For godkendelse af referatet kvitteres hermed:

 

 

 

                                                                                                                                                             

Anders Prosberg                           Jesper Stenbæk                            Michael Andersen

Formand                                                           Næstformand                                                   Kasserer

 

 

 

                                                                                                                                                          

Karen Elisabeth Lundbæk          Jens Nørgaard (referent)             Karsten Kristensen

Bestyrelsesmedlem                                        Bestyrelsesmedlem                                        Dirigent