37. ordinære generalforsamling den 20. februar 2007

Til stede var 23 personer repræsenterende 16 parceller.

 

Formanden Anders Prosberg bød velkommen.

 

Punkt 1. Valg af dirigent

 

Karsten Kristensen, [..] blev valgt som dirigent.

 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt og dermed lovligt varslet.

 

Punkt 2. Formandens beretning

 

Bestyrelsen har siden seneste generalforsamling afholdt 2 møder.

 

Vejene i grundejerforeningen

I den forgangne periode har bestyrelsen bl.a. på baggrund af en medlemshenvendelse arbejdet videre med at få det formelle ejerskab af vejene i grundejerforeningen bragt på plads. Tilbage i 1970’erne blev vejene overdraget til kommunen, uden dog at blive udmatrikuleret. Bestyrelsen er nu senere blevet bekendt med, at det fremgår af lovgivningen, at vejene skal udskilles. Derfor har vi rettet henvendelse til den tidligere Ramsø kommune for at få dette forhold bragt i orden. Den tidligere Ramsø Kommune havde ikke afsat midler til en udmatrikulering, hvorfor de ikke ville foretage en sådan. Bestyrelsen har derfor efterfølgende rettet henvendelse til Miljøministeriet - Kort & Matrikelstyrelsen, der har svaret, at der ikke er nogen tvivl om, at den tidligere Ramsø Kommune ejer vejene i Birkager, uagtet at disse ikke er udmatrikuleret endnu. På baggrund af dette svar, er det bestyrelsens vurdering, at der ikke er nødvendigt grundlag for at foretage yderligere i forbindelse med evt. udmatrikulering. Korrespondance m.m. kan ses på grundejerforeningens hjemmeside www.birkager.dk.

 

Legeplads og fællesarealer

Bestyrelsen takkede Eigil Mikkelsen for det store og gode arbejde med at vedligeholde foreningens fællesarealer.

 

Sankt Hans-fest

Bestyrelsen havde igen sidste år taget initiativ til at der blev holdt en Sankt Hans-fest for grundejerforeningens medlemmer. Vejret var også denne gang med os, og der var derfor også pæn tilslutning til arrangementet. Samtidig gav arrangementet mulighed for at slippe af med afklippede grene. Vi takkede for støtten og betegnede arrangementet som en succes.

 

 

Formanden takkede bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år.

 

Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.

 

 

 

Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Der var ingen kommentarer til regnskabet.

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

Punkt 4.1. Forslag til kontingent

 

Kontingentforslag på kr. 300,00 (uændret i forhold til sidste år) blev fremlagt.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

Punkt 5. Forslag fra medlemmerne

 

Der var ikke indkommet forslag.

 

Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

På valg var Karen Elisabeth Lundbæk, [..] (villig til genvalg), Jesper Stenbæk, [..] (villig til genvalg) og Michael Andersen, [..] (ønskede ikke genvalg).

 

Karen Elisabeth Lundbæk og Jesper Stenbæk blev begge genvalgt.

 

John Hammerskov, [..] blev valgt som nyt medlem til bestyrelsen.

 

Punkt 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 

Birgit Hansen, [..] og Karsten Kristensen, [..] blev begge genvalgt som suppleanter.

 

Punkt 8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

 

Jytte Frenning, [..] Birgit Hansen, [..] blev begge genvalgt som revisorer.

 

Leif Puggaard, [..] blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

Punkt 9. Eventuelt

 

I forbindelse med DONG's ledningsarbejde samt udskiftning af gadebelysning i Viby blev der dels stillet spørgsmål til fibernet og dels til fortovene.

 

Ifølge bestyrelsens oplysninger er tidspunktet for de initielle tiltag ifbm. fibernet foreløbig sat til primo april 2007.

 

Ledningsarbejdet har bl.a. betydet, at fortovene har været gravet op og efterfølgende lagt igen, hvor resultatet af sidstnævnte ikke har været lige tilfredsstillende alle steder. Bestyrelsen kan oplyse, at det er op til hver enkelt grundejer at vurdere resultatet og dernæst rette en eventuel klage direkte til DONG eller til Teknisk forvaltning.

 

 

 

 

Grundejerforeningen har fået ny bankkonto. For at spare tid og penge er girokontoen i BG Bank (Danske Bank) blevet nedlagt og erstattet af en almindelig bankkonto i BG Bank (Danske Bank).

 

Der vil således ikke blive udsendt girokort, og betaling af kontingent skal fremover ske på en af følgende måder (husk at oplyse vejnavn og nummer):

 

a) Overførsel til konto 0430 4684104128 via netbank.

 

b) Betaling til konto 0430 4684104128 hos BG Bank (Danske Bank) eller på posthuset/-butikken i Viby Sjælland.

 

c) Kontant betaling til kassereren.

 

 

Afsluttende bemærkninger

 

Dirigenten sluttede herefter mødet og takkede for god ro og orden.

 

 

For godkendelse af referatet kvitteres hermed:

 

 

 

                                                                                                                                                        

Anders Prosberg                           Jesper Stenbæk                            Michael Andersen

Formand                                                           Næstformand                                                   Kasserer

 

 

 

                                                                                                                                                        

Karen Elisabeth Lundbæk          Jens Nørgaard (referent)             Karsten Kristensen

Bestyrelsesmedlem                                        Bestyrelsesmedlem                                        Dirigent