38. ordinære generalforsamling den 4. marts 2008

Til stede var 21 personer repræsenterende 15 parceller.

 

Formanden Anders Prosberg bød velkommen.

 

 

Punkt 1. Valg af dirigent

 

Karsten Kristensen, [...] blev valgt som dirigent.

 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt og dermed lovligt varslet.

 

 

Punkt 2. Formandens beretning

 

Bestyrelsen har siden seneste generalforsamling afholdt 3 møder.

 

Legeplads og fællesarealer

I det forgangne år har bestyrelsen på eget initiativ brugt en del tid på at undersøge forsikrings-dækning, forenings- og bestyrelsesansvar i forbindelse med brugernes anvendelse af foreningens legeplads, såfremt uheldet skulle være ude.

 

Orientering om denne undersøgelse kan ses under dagsordenens punkt 4.2.

 

Grundejerforeningen har desværre mistet sin gennem en længere årrække trofaste vedligeholder af foreningens fællesarealer, Ejgild Axel Mikkelsen. Bestyrelsen udtrykte endnu engang sin dybe deltagelse i forbindelse med Ejgilds død.

 

Bestyrelsen vil snarest muligt finde en fremtidig ordning på vedligeholdelsen af foreningens fællesarealer.

 

Sankt Hans-fest

Traditionen tro var der igen sidste år Sankt Hans-fest for grundejerforeningens medlemmer. Vejret var også denne gang med os, og der var derfor også pæn tilslutning til arrangementet. Samtidig gav arrangementet mulighed for at slippe af med afklippede grene. Bestyrelsen takkede for støtten og betegnede arrangementet som en succes.

 

Formanden takkede bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år.

 

 

Formandens beretning blev kommenteret med et forslag om at udvide søgningen af den i nyhedsbrevet af februar 2008 opslåede stilling til at omfatte de tilstødende grundejerforeninger samt opslag i de lokale supermarkeder.

 

 

Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.

 


Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Der var ingen kommentarer til regnskabet.

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

Punkt 4.1. Forslag til kontingent

 

Kontingentforslag på kr. 300,00 (uændret i forhold til sidste år) blev fremlagt.

 

Der blev stillet spørgsmål til, om den for regnskabsåret 2008 budgetterede merudgift til vedligeholdelse af fællesarealer ville påvirke kontingentet. Dertil svarede bestyrelsen nej.

 

Forslaget blev herefter vedtaget.

 

 

Punkt 4.2. Orientering og beslutningstagen om eventuel opstilling af Varefakta legeredskaber på legepladsen.

 

Bestyrelsen har undersøgt retstilstanden på de legeredskaber, foreningen har på legepladsen og har blandt andet forespurgt foreningens forsikringsselskab, der har bekræftet, at legepladsen er lovlig, og at forsikringen dækker med mindre et uheld skyldes en nærmest kriminel misligholdelse eller fejlkonstruktion i legepladsredskaberne. 

 

Dette betyder, at grundejerforeningen for så vidt godt kan gå videre med at udbygge legepladsen efter nuværende standard, men at der naturligvis er fordele forbundet med at købe de - betragteligt dyrere - Varefakta legeredskaber. De ER sikrere men skal naturligvis vedligeholdes nøjagtigt som de nuværende legeredskaber.

 

Det kan ganske simpelt ikke lade sig gøre at sætte risikoprocenter på forskellen mellem de typer legeredskaber, der findes. En alvorlig ulykke vil være én for meget - uanset om forsikringen dækker eller ej. På den anden side kan grundejerforeningen glæde sig over, at der, så vidt bestyrelsen er orienteret, ikke har været alvorlige ulykker i den periode, som legeredskaberne har været opstillet samt, at det er bestyrelsens opfattelse, at flere andre legepladser i byen er betragteligt mere usikre at benytte end vores.

 

Det blev overladt til generalforsamlingen at drøfte- samt eventuelt at træffe beslutning om, hvilken type legeredskaber, der ønskes på legepladsen.

 

Bestyrelsens holdning var, at der fortsættes med den nuværende type legeredskaber.

 

Det blev foreslået, at grundejerforeningens medlemmer selv kunne "lave/opstille" legeredskaber, men da tilslutningen til tidligere afholdte arbejdsweekender har været mangelfuld, blev dette forslag tilsidesat.

 

Bestyrelsen oplyste, at en fuldstændig udskiftning af de nuværende legeredskaber kan forventes at koste i størrelsesordenen 60.000 kr.


Det blev besluttet at fortsætte med den nuværende type legeredskaber og ved eventuel udskiftning at tage stilling til, hvorvidt Varefakta legeredskaber ønskes anvendt.

 

 

Punkt 5. Forslag fra medlemmerne

 

Bestyrelsen havde modtaget et forslag fra et af medlemmerne.

 

 

Punkt 5.1. Drøftelse af mulighederne for ændring af bebyggelsesprocenten fra 25 % til 30 %.

 

Der er kommet et nyt bygningsreglement, der ændrer bebyggelsesprocenten fra 25 % til 30 %.

 

Grundejerforeningen Birkager har imidlertid to deklarationer, hvori den gamle grænse på 25 % er angivet.

 

Forslagsstilleren præsenterede sit forslag gående på, hvorvidt grundejerforeningen skal ansøge om en generel dispensation, eller om det skal være op til hver enkelt parcel at ansøge.

 

Forslaget blev drøftet, og holdningen var, at det skal være op til hver enkelt parcel at ansøge om dispensation (bl.a. af hensyn til nabohøring) men samtidig, at man bør følge de generelle regler.

 

Bestyrelsen vil derfor ikke umiddelbart foretage sig yderligere i relation til dette.

 

 

Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

På valg var Jens Nørgaard, [...] og Anders Prosberg, [...] (begge villige til genvalg).

 

Jens Nørgaard og Anders Prosberg blev begge genvalgt.

 

 

Punkt 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 

Birgit Hansen, [...] og Karsten Kristensen, [...] blev begge genvalgt som suppleanter.

 

 

Punkt 8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

 

Jytte Frenning, [...] og Birgit Hansen, [...] blev begge genvalgt som revisorer.

 

Leif Puggaard, [...] blev genvalgt som revisorsuppleant.

 


Punkt 9. Eventuelt

 

A)

Der blev stillet forslag om at opstille skilte med "Lukket vej" ud for "krydset" mellem hhv. Mågevej/Ternevej og Svalevænget/Ternevej eftersom den nederste del af både Mågevej og Svalevænget er lukket for gennemkørsel.

 

Bestyrelsen vil undersøge mulighederne.

 

 

B)

Der blev stillet ønske om, at bestyrelsen henstiller til, at der i forbindelse med byggeri tages hensyn til naboer og generel færdsel på fortove og veje samt at parkering (ikke af og pålæsning) sker på egen matrikel.

 

Bestyrelsen henstiller hermed til, at ovenstående opfyldes.

 

C)

Bestyrelsen påpegede, at legepladsen trænger til "en kærlig hånd", og at der vil blive indkaldt til en arbejdsweekend, når vejret tillader det. Bestyrelsen håber på deltagelse fra mange parceller.

 

 

Afsluttende bemærkninger

 

Formanden sluttede herefter mødet og takkede for god ro og orden.

 

 

For godkendelse af referatet kvitteres hermed:

 

 

 

                                                                                                                                                              

Anders Prosberg                           Jesper Stenbæk                            John Hammerskov

Formand                                                           Næstformand                                                   Kasserer

 

 

 

                                                                                                                                                              

Karen Elisabeth Lundbæk            Jens Nørgaard (referent)               Karsten Kristensen

Bestyrelsesmedlem                                       Bestyrelsesmedlem                                       Dirigent