39. ordinære generalforsamling den 2. marts 2009

Til stede var 20 personer repræsenterende 13 parceller.

 

Formanden Anders Prosberg bød velkommen.

 

Punkt 1. Valg af dirigent

 

Karsten Kristensen, […] blev valgt som dirigent.

 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt og dermed lovligt varslet.

 

 

Punkt 2. Formandens beretning

 

Bestyrelsen har siden seneste generalforsamling afholdt to møder.

 

Legeplads og fællesarealer

Der er i årets løb sket udskiftning af borde-/bænkesæt samt faldunderlag på legepladsen.

 

Flemming Kaiser har i 2008 overtaget pasningen af foreningens fællesarealer, og formanden benyttede lejligheden til at takke Flemming for den indsats, han har ydet indtil nu.

 

Skilte med ’lukket/blind’ vej

Skilte med ’lukket/blind’ vej er, som ønsket på sidste generalforsamling, af Roskilde kommune nu opsat ud for ”krydset” mellem hhv. Mågevej/Ternevej og Svalevænget/Ternevej.

 

Sankt Hans-fest

Traditionen tro var der igen sidste år planlagt Sankt Hans-fest for grundejerforeningens medlemmer. Desværre var det ikke muligt at gennemføre afbrændingen af bålet til dels på grund af vejret, men primært på grund af at der beklageligvis igen var en eller flere af grundejerforeningens medlemmer, der ikke havde læst den omdelte skrivelse om Sankt Hans-festen grundigt nok.

 

Når der udtrykkeligt på indbydelsen stod, at der kun måtte lægges tørre grene på bålet - ikke rødder, grønt afklip eller andet affald, så gjaldt det selvfølgelig også indvendige døre, europapaller, store træstammer mm. Der findes en udmærket affaldsplads i byen til samme formål.

 

Den aflyste afbrænding resulterede i en ekstraudgift for foreningen på kr. 3.287,50 til bortskaffelse af det uafbrændte bål - en unødvendig udgift som vi gerne havde set os foruden.

 

Bestyrelsen vil således overveje, om der skal arrangeres Sankt Hans bål fremover.

 

 

Formanden takkede bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år.

 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.


Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Kassereren fremlagde regnskabet. Udgiftsposterne ’Fællesarealer, ekskl. græsslåning’ og ’Øvrigt, græsslåning’ blev gennemgået.

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

Punkt 4.1. Forslag til kontingent

 

Kontingentforslag på kr. 300,00 (uændret i forhold til sidste år) blev fremlagt.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

 

Punkt 5. Forslag fra medlemmerne

 

Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

 

 

Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

På valg var Jesper Stenbæk, […], John Hammerskov, […] og Karen Elisabeth Lundbæk, […] (alle villige til genvalg).

 

Jesper Stenbæk, John Hammerskov og Karen Elisabeth Lundbæk blev alle genvalgt.

 

 

Punkt 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 

Birgit Hansen, […] og Karsten Kristensen, […] blev begge genvalgt som suppleanter.

 

 

Punkt 8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

 

Jytte Frenning, […] og Birgit Hansen, […] blev begge genvalgt som revisorer.

 

Leif Puggaard, […] blev genvalgt som revisorsuppleant.


Punkt 9. Eventuelt

 

Asfalt

Et stort hul i asfalten i ”krydset” Mågevej/Vibevej. Hullet er efterfølgende blevet lappet.

 

 

Lortestien

Det blev drøftet, hvorvidt der kan/skal anlægges parkeringspladser på ”Lortestien”, der vedligeholdes af Roskilde kommune. Bestyrelsen vil eventuelt undersøge mulighederne.

 

 

Gråsslåning

Det blev ønsket, at græsslåning på fællesarealerne foretages i et mere ’roligt tempo’, så maskinens levetid forlænges/bibeholdes, og så unødig spredning af græsaffald undgås.

 

 

”Hundeposer”

Det blev ønsket, at hundeejere altid sikrer, at hundens efterladenskaber og tilhørende ’hundepose’ ikke efterlades på fællesarealerne/legepladsen.

 

 

Hække

Bestyrelsen henstillede endnu engang til, at hække mv., der vender ud mod fortove, fællesarealer og ’parkeringspladsen’ klippes/beskæres (holdes inde).

 

 

 

Afsluttende bemærkninger

 

Formanden sluttede herefter mødet og takkede for god ro og orden.

 

 

For godkendelse af referatet kvitteres hermed:

 

 

 

                                                                                                                                                              

Anders Prosberg                           Jesper Stenbæk                            John Hammerskov

Formand                                                           Næstformand                                                   Kasserer

 

 

 

                                                                                                                                                              

Karen Elisabeth Lundbæk          Jens Nørgaard (referent)             Karsten Kristensen

Bestyrelsesmedlem                                        Bestyrelsesmedlem                                        Dirigent