40. ordinære generalforsamling den 22. marts 2010

Til stede var 26 personer repræsenterende 19 parceller.

 

Formanden Anders Prosberg bød velkommen.

 

Punkt 1. Valg af dirigent

 

Jytte Frenning, […] blev valgt som dirigent.

 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt og dermed lovligt varslet.

 

 

Punkt 2. Formandens beretning

 

Bestyrelsen har siden seneste generalforsamling afholdt to møder.

 

Legeplads og fællesarealer

Michael Petersen har i 2009 overtaget pasningen af foreningens fællesarealer, og formanden benyttede lejligheden til at takke Michael for den indsats, han har ydet indtil nu.

 

Sankt Hans-fest

Som konsekvens af de tidligere års episoder omkring etablering af Sankt Hans bål på legepladsen havde bestyrelsen valgt ikke at holde Sankt Hans-fest i 2009.

 

Bestyrelsen forventer heller ikke at afholde en Sankt Hans-fest i år men henviser til, at der er mange andre Sankt Hans bål i området.

 

Bestyrelsen ser dog meget gerne, at andre tager initiativ til andre arrangementer i lighed med det indkomne forslag, der blev behandlet senere på dagsordenen.

 

Formanden takkede bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år.

 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.


Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Kassereren fremlagde regnskabet. Udgiftsposter til græsslåning har ikke været så høje som forventet pga. problemer med græsslåmaskinen. Overskud, egenkapital og henlæggelser blev gennemgået. Et enkelt medlem har trods flere rykkere ikke betalt.

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.


Punkt 4.1. Forslag til kontingent

 

Kontingentforslag på kr. 300,00 (uændret i forhold til sidste år) blev fremlagt.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

 

Punkt 5. Forslag fra medlemmerne

 

Forslag 1)

 

Der var stillet forslag om muligheden for etablering af parkeringspladser på stykket kaldet ”tissestykket/lortestien”.

 

Ole Junge Jakobsen, […], fremlagde sit forslag, der blev debatteret og endte med en afstemning, hvor der ikke var tilslutning til forslaget, men det blev ønsket, at bestyrelsen skulle opfordre til, at de enkelte parceller tilsikrer, at egne biler parkeres på egen matrikel og ikke på vejene. Opfordringen er hermed videregivet.

 

Grundejerforeningen har i øvrigt en parkeringsplads på Svalevænget, hvilken kan bruges, såfremt de enkelte parceller ikke har plads til egne biler.

 

 

Forslag 2)

Der var stillet forslag om afholdelse af en årlig fastelavnsfest på legepladsen med efterfølgende te/kaffe/ fastelavnsbolle, der kunne nydes i forbindelse med kåringen af de heldige vindere. Der kunne ligeledes være præmier til de bedst udklædte.

 

Som formanden havde nævnt i beretningen, støtter bestyrelsen gerne arrangementer økonomisk, og initiativtagere, der vil stå i spidsen for et arrangement, er velkomne til at sende deres oplæg/forslag til bestyrelsen.

 

 

Forslag 3)

  

Legepladsen kunne trænge til en frivillig ”havedag”, hvor der kunne blive ryddet lidt ud i ukrudtet.

 

Der har tidligere været afholdt ”havedage”, men på nær et par frivillige hjælpere har det kun været bestyrelsen, der har deltaget, og på baggrund af dette vil bestyrelsen derfor indhente ekstern assistance, hvilken grundejerforeningen således må betale for.


Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

På valg var Jens Nørgaard, […] og Anders Prosberg, […] (begge villige til genvalg).

 

Jens Nørgaard og Anders Prosberg blev begge genvalgt.

 

 

Punkt 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 

Pia Andersen, […] og Naja Ravn, […] blev valgt som suppleanter.

 

 

Punkt 8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

 

Jytte Frenning, […] og Birgit Hansen, […] blev begge genvalgt som revisorer.

 

Leif Puggaard, […] blev genvalgt som revisorsuppleant.Punkt 9. Eventuelt

 

Bestyrelsen tager kontakt til kommunen mht. ’skadedyrsbekæmpelse’ af råger.

 

Manglende ”hajtænder” fra Ternevej mod hhv. Mågevej og Svalevænget. Forslagsstiller henvender sig til kommunen.

 

 

Afsluttende bemærkninger

 

Formanden takkede for god ro og orden og takkede dirigenten, der herefter afsluttede mødet.

 

 

For godkendelse af referatet kvitteres hermed:

 

 

 

                                                                                                                                                              

Anders Prosberg                           Jesper Stenbæk                            John Hammerskov

Formand                                                           Næstformand                                                   Kasserer

 

 

 

                                                                                                                                                              

Karen Elisabeth Lundbæk          Jens Nørgaard (referent)             Jytte Frenning

Bestyrelsesmedlem                                        Bestyrelsesmedlem                                        Dirigent