41. ordinære generalforsamling den 21. marts 2011

Til stede var 29 personer repræsenterende 22 parceller.

 

Formanden Anders Prosberg bød velkommen.

 

Punkt 1. Valg af dirigent

 

Jytte Frenning, [...] blev valgt som dirigent.

 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt og dermed lovligt varslet.

 

Punkt 2. Formandens beretning

 

Bestyrelsen har siden seneste generalforsamling afholdt tre møder.

 

Legeplads og fællesarealer

Michael Petersen har også i 2010 stået for pasningen af foreningens fællesarealer, og formanden benyttede lejligheden til at takke Michael for den indsats, han har ydet indtil nu. 2010 var et år med mange tekniske problemer på græsslåmaskinen, hvorfor græsslåningen ikke blev foretaget så hyppigt, som det var ønsket. Blandt andet derfor har bestyrelsen foreslået, at græsslåning fremover udføres af et eksternt firma, hvilket også vil gøre grundejerforeningen uafhængig af eget udstyr og deraf vil kunne undgå vedligeholdelsen af dette. 

 

Sociale arrangementer

Som noget nyt har der i år været afholdt et fastelavnsarrangement på legepladsen, hvortil der var et pænt fremmøde, og alle hyggede sig i det gode forårsvejr. Formanden takkede arrangørerne.

 

Sankt Hans-fest

Bestyrelsen forventer igen i år ikke at afholde en Sankt Hans-fest men henviser til, at der er mange andre Sankt Hans bål i området.

 

Formanden takkede bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år.

 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Kassereren fremlagde regnskabet og kommenterede udgifterne til græsslåning/reparation samt egenkapitalens størrelse.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

Punkt 4.1. Forslag til kontingent

 

Kontingentforslag på kr. 500,00 (en stigning på kr. 200,- i forhold til de sidste mange år) blev fremlagt, hvilket skyldes, at græsslåning fremover ønskes udført af et eksternt firma, hvortil de årlige udgifter må forventes at ligge i størrelsesordenen kr. 20.000,- Løbende udgifter til reparation og vedligeholdelse af græsslåmaskinen vil til gengæld bortfalde.

 

Forslaget blev drøftet med positive tilkendegivelser, sat til afstemning og efterfølgende enstemmigt vedtaget.

 

Punkt 5. Forslag fra medlemmerne

 

Henrik Skovmark Hansen, [...] havde på vegne af sig selv, Merete Rasmussen, [...], Anton Fyngaaard, [...] og Klaus Haltrup, [...] fremsendt nedenstående forslag:

 

Renovering af den store parkeringsplads på Svalevænget

 

Parkeringspladsen trænger til en gennemgribende renovering, da mange års tilgroning med græs, brændenælder og lignende har sat sit præg på pladsen. I 2010 fornyede naboen til pladsen plankeværket og beskar hækken.

 

Det vil derfor være naturligt, at grundejerforeningen ofrer en renovering af pladsen for at fremtidssikre fliser og kantstene, og for at give den et pænt udseende.

 

Følgende skal gøres:

 

·         Fjernelse af det tykke lag græs, blade, grene og lignende på parkeringsarealet. Derved kommer de oprindelige pæne armeringsfliser frem i lyset igen.

·         Fjernelse af den voldsomme græsbevoksning i kantstenen langs pladsen. Derved kan kommunens fejemaskine igen komme til at ’gøre rent’.

·         Fjernelse af blade, grene, ukrudt m.v. rundt om transformatorstationen og grundejerforeningens skur.

·         Fjernelse af kraftig ukrudtsvækst i pladsens østlige ende ind mod nr. 7.

 

Det er nødvendigt med en mekanisk bortfjernelse af materialet. Derfor foreslås det at lade arbejdet udføres af en entreprenør, anlægsgartner eller lignende.

___

 

Henrik Skovmark Hansen, [...] fremlagde forslaget.

 

Bestyrelsen ønskede forslaget ændret til, at bestyrelsen indhenter tilbud på udførelse af arbejdet, der eventuelt, såfremt økonomien tillader det, fremover kan blive en del af den løbende vedligeholdelse af fællesarealerne.

 

De forventede opstartsudgifter i relation til det fremsatte forslag blev drøftet, og det modificerede forslag indeholdende en beløbsramme på kr. 10.000,- blev sat til afstemning.

 

Med 20 stemmer for, 1 imod og 1 blank blev det besluttet, at bestyrelsen indhenter tilbud. Såfremt tilbudet er indenfor den godkendte ramme, fik bestyrelsen bemyndigelse til at lade arbejdet udføre.


Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

På valg var Jesper Stenbæk, [...], Karen Elisabeth Lundbæk, [...] og John Hammerskov, [...]

(alle villige til genvalg).

 

Jesper Stenbæk, Karen Elisabeth Lundbæk og John Hammerskov blev alle genvalgt.

 

Punkt 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 

Naja Ravn, [...] blev genvalgt som suppleant.

Brian Andersen, [...] blev valgt som suppleant.

 

Punkt 8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

 

Jytte Frenning, [...] og Birgit Hansen, [...] blev begge genvalgt som revisorer.

 

Leif Puggaard, [...] blev genvalgt som revisorsuppleant.


Punkt 9. Eventuelt

 

Legepladsen

- Den er i forsvarlig stand men trænger til vedligeholdelse.

- Spørgsmål til, om den bliver brugt. Flere fremmødte tilkendegav, at den bruges flittigt.

- De to skraldestativer samt indhold er nu fjernet fra legepladsen.

 

Fællesarealer

- På foranledning af flere fremmødte medlemmer vil bestyrelsen endnu engang henlede hundeejernes opmærksomhed på, at fællesarealerne ikke er tiltænkt som ”hunde-toilet”, og det opfordres kraftigt til, at der medbringes (og anvendes!) dertilhørende ’poser’.

 

Tilmelding til Generalforsamlingen

- Af hensyn til bestilling af mad mv. til Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen medlemmerne til at overholde tilmeldingsfristen. Indkaldelsen vil fremover indeholde ’en seneste tilmeldingsdato’ i stedet for ’8 dage før’.

 

Afsluttende bemærkninger

 

Formanden takkede for god ro og orden, takkede dirigenten og afsluttede herefter mødet.

 

For godkendelse af referatet kvitteres hermed:

 

 

                                                                                                                                                              

Anders Prosberg                           Jesper Stenbæk                            John Hammerskov

Formand                                                           Næstformand                                                   Kasserer

 

 

                                                                                                                                                              

Karen Elisabeth Lundbæk          Jens Nørgaard (referent)             Jytte Frenning

Bestyrelsesmedlem                                        Bestyrelsesmedlem                                        Dirigent