42. ordinære generalforsamling den 12. marts 2012

Til stede var 21 personer repræsenterende 16 parceller.

 

Næstformanden Jesper Stenbæk bød velkommen.

 

Punkt 1. Valg af dirigent

 

Karsten Kristensen, [...] blev valgt som dirigent.

 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt og dermed lovligt varslet.

 

Punkt 2. Formandens beretning (fremlagt af næstformanden)

 

"Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt ét møde, så det har ikke belastet budgettet.

 

På vedligeholdelsessiden har vi indgået aftale med firmaet Klør Fem v/Anita Ø. Olsen, der har stået for græsklipning m.v. Bestyrelsen har i årets løb været godt tilfreds med denne service, og vi har hverken modtaget ris eller ros fra medlemmerne, så vi går ud fra, at intet nyt er godt nyt.

 

Vi kommer senere til et punkt om vedligeholdelse af legepladsen, men lad os allerede nu sige, at vi har besluttet at bede Anita om et tilbud på, hvad en renovering vil koste. Vi undersøger også, om der kan skaffes midler fra diverse fonde eller eventuelt reklamefinansiering for at løse dette noget dyre problem. Vi synes, vi skal tage drøftelsen om sagen under punktet forslag.

 

Samtidig er der planer om at etablere op til flere grusgrave i omegnen. Også her er der kommet et forslag til drøftelse på denne generalforsamling, og der har været afholdt et borgermøde, hvor vi har haft lyttende ører ude. Også her anbefaler vi, at vi tager drøftelsen under punktet forslag.

 

Vores mangeårige formand Anders Prosberg har desværre valgt at trække sig fra sin post og genopstiller ikke. Anders har simpelthen fået for mange jern i ilden og har derfor valgt at skære ned.

 

Vi vil gerne takke Anders for hans mangeårige og gode arbejde i bestyrelsen, hvor han vil blive savnet.

 

Samtidig betyder dette jo, at bestyrelsen skal suppleres, og vi har derfor låst dørene J, indtil punktet "Valg af medlemmer til bestyrelsen" er overstået.

 

Således: Ikke et år med mange møder, men der er jo alligevel sket lidt af hvert."

 

 

De indkomne forslag blev kommenteret. Vedtægterne er overholdt, men som en service bør forslag sendes til medlemmerne inden generalforsamlingen. Bestyrelsen vil fremover uploade forslag på vores hjemmeside http://www.birkager.dk.


Beretningen blev herefter godkendt.

Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Regnskabet blev omdelt, hvorefter kassereren fremlagde regnskabet og kommenterede udgifterne, egenkapitalens størrelse og budgettet.

 

Tidligere hensættelse til græsslåmaskine er tilbageført og er nu tilskrevet egenkapitalen.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Punkt 4.1. Forslag til kontingent

 

Kontingentforslag på kr. 500,00 (uændret i forhold til 2011) blev fremlagt.

 

Forslaget blev godkendt.

 

Punkt 5. Forslag fra medlemmerne

 

Ole Jørgensen, [...] havde fremsendt et forslag i relation til Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023.

 

Forslaget, der i Oles fravær blev fremlagt af næstformanden, er her gengivet i forkortet form.

 

"Det foreslås, at Grundejerforeningen Birkagers bestyrelsen indgiver formel indsigelse mod Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023 for så vidt angår inddragelse af rekreative naturområder i Viby Sjællands nærområde herunder områder i eller i umiddelbar nærhed af byzonen i planlagt interesseområde for råstofudvidelse.

 

Som borgere kan vi protestere gennem den igangværende underskriftindsamling, men at sende individuelle indsigelser til Region Sjælland for at beskytte vort område og vore personlige interesser må antages at være uden nogen effekt. Derfor foreslås det, at grundejerforeningen eventuel i koordination med andre grundejerforeninger indgiver en formel indsigelse inden fristens udløb den 19. marts 2012."

 

Høringssvaret fra borgermødet på Dåstrup Skole d. 7. marts 2012, hvor bestyrelsen var repræsenteret, var efterfølgende rekvireret og blev nævnt og inddraget i dialogen.

 

Bestyrelsen vil i en mail til regionsrådet tilslutte sig borgermødets høringssvar.

 

Forslaget blev herefter godkendt.

 

(Høringssvar og mailkorrespondance er vedlagt som bilag.)


Punkt 5. Forslag fra medlemmerne (fortsat)

 

Jesper Arestrup, [...] havde fremsendt forslag vedrørende istandsættelse af legepladsen.

 

Forslaget blev fremlagt af Jesper Arestrup, og den efterfølgende dialog resulterede i en beslutning om, at bestyrelsen vil arbejde på at få legepladsen renoveret, da helt nye legeredskaber vil blive uforholdsmæssige dyre.

 

Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

På valg var Anders Prosberg, [...] og Jens Nørgaard, [...].

Anders Prosberg havde ønsket ikke at genopstille. Jens Nørgaard var villig til genvalg.

 

Jens Nørgaard blev genvalgt og Jesper Arestrup, [...] blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

 

(Konstitueringen af den nye bestyrelse blev foretaget onsdag d. 28. marts 2012.)

 

Punkt 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 

Naja Ravn, [...] blev genvalgt som suppleant.

Brian Andersen, [...] blev genvalgt som suppleant.

 

Punkt 8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

 

Jytte Frenning, [...] og Birgit Hansen, [...] blev begge genvalgt som revisorer.

 

Leif Puggaard, [...] blev genvalgt som revisorsuppleant.


Punkt 9. Eventuelt

 

Ingen punkter.

 

Afsluttende bemærkninger

 

Næstformanden takkede for god ro og orden, takkede dirigenten og afsluttede herefter mødet.

 

For godkendelse af referatet kvitteres hermed:

 

 

                                                                                                                                                              

Jens Nørgaard                              Jesper Højte Stenbæk                 John Hammerskov

Formand (referent)                       Næstformand                                 Kasserer

 

 

                                                                                                                                                              

Karen Elisabeth Lundbæk          Jesper Arestrup                             Karsten Kristensen

Bestyrelsesmedlem                      Bestyrelsesmedlem                      Dirigent


___

Bilag til "Referat af den 42. ordinære generalforsamling den 12. marts 2012."

 

Høringssvar om Regions Sjællands forslag til råstofplan 2012 – 2023 fra Borgermødet den 7. marts 2012 på Dåstrup Skole (Viby Sjælland området).

 

Borgermødet med ca. 200 lokale borgere fra området omkring Viby Sjælland i Roskilde kommune har følgende kommentarer til Råstofplan 2012 – 2023:

 

       Klosterskoven (område 1 ved Viby i planforslaget, se nedenfor) er eneste bynære skovområde i forhold til byområderne Viby Sjælland og Dåstrup og skovområdet benyttes i stort omfang af lokalbefolkningen. Området er endvidere gammel fredskov og borgermødet henviser til Naturstyrelsens tilkendegivelse om at ville afvise udlægning af fredskovområdet til grusgravning. Borgermødet opfordrer derfor Region Sjælland til helt at fjerne Klosterskoven fra råstofplanen.

       Langdyssegård (område 2 ved Viby i planforslaget, se nedenfor) er i Kommuneplan for Roskilde kommune udlagt til byudviklingsområde og det må derfor være en fejl, at området er medtaget i forslaget til råstofplan for Region Sjælland. Område 2 er ifølge Regionens oplysninger foreslået til lerindvinding, men Region Sjællands behov for lerressourcer er dækket mange år frem selv efter 2023 ifølge planforslagets oplysninger. En række boringer efter vand i område 3 og 4 ved Viby (se nedenfor) i plan-forslaget viser, at der reelt ikke er anvendelige forekomster af grus Syd for Viby. Borgermødet finder det derfor oplagt, at regionen trækker område 2, 3 og 4 ud af råstof-planen, idet det er ubegrundet og i modstrid med eksisterende byudviklingsplaner, naturhensyn og hensyn til lokalbefolkningens rekreative muligheder, at områderne er medtaget i råstofplanen.

       Det lokale vejnet i og omkring Viby Sjælland er på ingen måde bygget til den tunge lastbiltrafik, der følger med udvinding af ler, grus og sand. Borgermødet er i den forbindelse meget bekymret for den markante belastning med støv og støj i byområder, som denne lastbiltrafik vil føre til.

       Beregningsgrundlaget for råstofplanen er usagligt og overvurderer behovet for grus og sand ved bl.a. at basere sig på prognoser for 2006 – 2008, der på mange måder var atypiske for aktivitetsniveauet i bygge- og anlægsvirksomheden i Danmark. Borgermødet opfordrer til at basere planen på et bredere beregningsgrundlag og indenfor en mere overskuelig tidsperiode.

       Borgermødet opfordrer til, at planen får en langt bedre geografisk balance, så Roskilde-området ikke fortsat skal levere uforholdsmæssigt meget til produktionen af grus og sand på Sjælland. Det indebærer bl.a. at Region Hovedstaden i højere grad må være selvforsynende ved at grave mere grus i Hovedstadsregionen samtidig med at fordelingen af mulige graveområde i Region Sjælland bliver mere jævnt fordelt. Endvidere bør man undersøge søvejen som transportmulighed til hovedstadsområdet fra andre dele af regionen.

       Borgermødet minder Region Sjælland om, at råstofplanen herunder råstofinteresse-områder har stor indgribende betydning for en lang række borgere og lodsejere, hvorfor udkast til planforslag bør være baseret på et meget seriøst forarbejde og et sagligt grundlag. Samtidig bør informationerne til borgerne være tilsvarende brugbare og mere let tilgængelige, så alle berørte klart kan overskue konsekvenserne både på kort og lang sigt.

 

Borgermødets udtalelse skal ses som et supplement til den underskriftsindsamling, der er gennemført i lokalområdet og hvor mere end 1500 har protesteret over regionens forslag til råstofplan.

 

På vegne af borgermødet

Hanne Seybold og Henning Sørensen


Bilag til "Referat af den 42. ordinære generalforsamling den 12. marts 2012."

 

Kort over interesseområder syd for Viby udsendt af Region Sjælland

Område 1,3 og 4 er foreslået interesseområder for grusindvinding

Område 2 er foreslået interesseområde for lerindvinding

 

 

Bilag til "Referat af den 42. ordinære generalforsamling den 12. marts 2012."

 

Efterfølgende mailkorrespondance

 

Bestyrelsen har d. 15. marts 2012 fremsendt nedenstående mail (vedlagt høringssvaret) til Region Sjælland:

 

Med henvisning til ovennævnte høring skal Grundejerforeningen Birkager meddele vor fulde tilslutning til de i vedhæftede høringssvar fra borgermøde i Viby Sjælland d. 7. marts 2012 anførte argumenter og konklusioner.

 

Vi finder således, at forslagets planer vil være til skade, ikke blot for den lokale udvikling i de berørte områder omkring Viby Sjælland og nærtliggende jorder, men også regionens udvikling som sådan og kan på den baggrund ikke støtte forslaget til regionsplan.

 

Ovennævnte holdning er enstemmigt vedtaget på generalforsamling i grundejerforeningen 12. marts 2012.

 

Grundejerforeningen Birkager omfatter parceller beliggende på Mågevej, Svalevænget og Ternevej i Viby Sjælland. Nærmere info om foreningen kan indhentes på birkager@birkager.dk eller hos bestyrelsen, der står til rådighed for yderligere informationer såfremt Regionen måtte have ønske herom.

 

På bestyrelsens vegne

 

Jesper Højte Stenbæk

 

 

Bekræftelse blev modtaget samme dag med følgende ordlyd:

 

Til Grundejerforeningen Birkager

 

Tak for jeres høringssvar.

 

Venlig hilsen

Tina Christoffersen

Sekretær

Region Sjælland

Regional Udvikling

Alleen 15

4180 Sorø