43. ordinære generalforsamling den 4. marts 2013

Til stede var 36 personer repræsenterende 26 parceller.

 

Formanden Jens Nørgaard bød velkommen.

 

Punkt 1. Valg af dirigent

 

Karsten Kristensen, [..] blev valgt som dirigent.

 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt og dermed lovligt varslet.

 

Punkt 2. Formandens beretning

 

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt fem møder, hvoraf et blev afholdt på legepladsen.

 

Vedligehold af fællesarealer

Græsslåning og vedligeholdelse af foreningens fællesarealer har også i 2012 været varetaget af anlægsgartner Klør Fem v/Anita Olsen

 

I forbindelse med hendes arbejde har vi ikke modtaget negative tilkendegivelser fra foreningens medlemmer, og vi har således accepteret en aftale for 2013, der i år inkluderer udjævning af muldvarpeskud på boldbanen inden første græsslåning.

 

Legeplads

På generalforsamlingen sidste år blev det besluttet, at bestyrelsen skulle arbejde på at få legepladsen renoveret, da helt nye legeredskaber ville blive uforholdsmæssigt dyre.

 

Vi har haft en tømrer til at besigtige legepladsen og har desværre måttet erkende, at 'tårnet' er i en sådan forfatning, at en renovering ikke kan betale sig. Han vurderede dog, at vippe og gynge kan holde endnu en tid.

 

Efterfølgende har vi modtaget tilbud på et nyt 'tårn', men prisen på ca. 25.000 kr. har vi fundet for høj i forhold til det mandat, der blev tilkendegivet på sidste generalforsamling, hvilket er årsagen til, at legepladsen er sat på dagsordenen (punkt 4.1).

 

Indholdet i foreningens skur

I og med at græsslåning og vedligeholdelse af foreningens fællesarealer ikke længere varetages af grundejerforeningen, har vi fundet det hensigtsmæssigt at forsøge indholdet solgt her på generalforsamlingen. Vi har taget et par billeder af indholdet, hvilke vil blive fremvist senere (punkt 4.2).

 

Formanden takkede bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år.


Formandens beretning blev efterfølgende enstemmigt godkendt.

Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Kasseren fremlagde regnskabet og kommenterede de manglende kontingentbetalinger.

 

Der blev spurgt til vores forsikringer, hvilke allerede er planlagt gennemgået.

 

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Punkt 4.1. Legeplads: 'Nedlæggelse' eller køb af nyt 'tårn', vippe og gynge?

 

Som nævnt i formandens beretning havde bestyrelsen fundet det indhentede tilbud på opsætning af et 'nyt tårn' for højt i forhold til det mandat, der blev tilkendegivet på sidste års generalforsamling, hvorfor spørgsmålet omkring 'nedlæggelse' eller 'køb af nyt' var sat på dagsordenen.

 

For at gøre en lang historie kort J, var der en livlig og konstruktiv debat, hvor nedenstående blandt andet blev drøftet:

 

v  I hvilket omfang benyttes legepladsen/området

v  Anvendelse af den nærtliggende kommunale legeplads

v  Opsætning af "reklame"-legeplads

v  Nedlæggelse af 'tårn' men bibeholdelse/renovering af øvrige legeredskaber

v  Nye typer legeredskaber i stedet for de traditionelle

v  Vores legeplads er 'et plus' i forbindelse med køb/salg af ejendom

 

Forslaget blev efter et ændringsønske til ordlyden sat til afstemning, hvor 5 stemte for en reel nedlæggelse, og 21 stemte for bibeholdelse af legepladsen.

 

Der blev foreslået en mulig 'arbejdsweekend', hvortil der var mange positive tilkendegivelser.

 

Efterfølgende blev bestyrelsen tildelt fuldt mandat til at arbejde videre med legepladsen.

 

Punkt 4.2. Indholdet i skuret (græsslåmaskine, buskrydder mv.)

 

Efter fremvisning af billederne blev der stemt om, hvorvidt indholdet skulle på auktion eller forsøgt solgt til forhandler/3.part, hvortil der var flertal for en auktion.

 

Græsslåmaskinen blev solgt til [..] (Rene) for kr. 1.100,-

To buskryddere blev solgt til [..] (Flemming) for kr. 500,-

Den 'gule' kantfræser blev solgt til [..] (Susanne) for kr. 100,-

Leen blev solgt til [..] (Jesper) for kr. 100,-

 

Punkt 4.3. Forslag til kontingent

 

Kontingentforslag på kr. 500,00 (uændret i forhold til 2012) blev fremlagt.

 

Forslaget blev godkendt.


Punkt 5. Forslag fra medlemmerne


Bestyrelsen havde modtaget et forslag vedrørende fælles snerydning, men da forslagsstiller ikke havde mulighed for at deltage på generalforsamlingen, blev forslaget flyttet til punkt 9.

 

Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

På valg var Jesper Højte Stenbæk, [..], John Hammerskov, [..] og Karen Elisabeth Lundbæk, [..].

Karen Elisabeth og John ønskede ikke at blive genvalgt. Jesper var villig til genvalg.

 

Jesper Højte Stenbæk blev genvalgt. Susanne Mortensen, [..] og Naja Birch Ravn, [..] blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.

 

Punkt 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 

Brian Andersen, [..] blev genvalgt som suppleant

Leif Puggaard, [..] blev valgt som ny suppleant.

 

Punkt 8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

 

Jytte Frenning, [..] og Birgit Hansen, [..] blev begge genvalgt som revisorer.

 

Pia Andersen, [..] blev valgt som ny revisorsuppleant.


Punkt 9. Eventuelt

 

Endnu en henstilling til hundeejere om at fjerne egne hundes efterladenskaber, hvor end disse måtte 'tabes' i forbindelse med færden på grundejerforeningens fællesarealer.

 

Længere tids parkering skal foretages på egen matrikel og ikke på offentlig vej.

 

Når indholdet i skuret er væk, kan det overvejes, hvorvidt selve skuret skal fjernes.

 

Bestyrelsen har flere gange været i dialog med kommunen omkring "justering af råge-beholdningen", hvortil kommunen også har gjort tiltag, men det har desværre ikke haft den ønskede effekt, så bestyrelsen vil atter kontakte kommunen.

 

Forslaget omkring fælles snerydning blev drøftet, efterfulgt af en klar tilkendegivelse om at dette ikke ønskes iværksat på bekostning af forhøjet kontingent.

 

Overdækning af parkeringspladsen på Svalevænget blev ikke fundet relevant.


Afsluttende bemærkninger

 

Formanden Jens Nørgaard takkede for god ro og orden, takkede dirigenten og afsluttede herefter mødet.

 

Bestyrelsens nye konstituering blev foretaget på bestyrelsesmødet d. 23. april 2013.

 

For godkendelse af referatet kvitteres hermed:

 

 

                                                                                                                                                              

Jesper Højte Stenbæk                 Naja Birch Ravn                            Jens Nørgaard (referent)

Formand                                                           Næstformand                                                   Kasserer

 

 

                                                                                                                                                              

Susanne Mortensen                     Jesper Arestrup                             Karsten Kristensen

Bestyrelsesmedlem                                        Bestyrelsesmedlem                                        Dirigent