45. ordinære generalforsamling den 16. marts 2015

Til stede var 29 personer repræsenterende 20 parceller.

 

Formanden Jesper Højte Stenbæk bød velkommen.

 

Punkt 1. Valg af dirigent

 

Karsten Kristensen blev valgt som dirigent.

 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt og dermed lovligt varslet. Regnskabet var desuden omdelt sammen med indkaldelsen.

 

Punkt 2. Formandens beretning

 

Bestyrelsen har i år fortsat arbejdet med at gøre foreningen selvkørende.

 

Legepladsen er efter en mindre renovering i 2014 i år underlagt den almindelige vedligeholdelse af fællesarealerne, og der udestår nu levering af faldgrus for at ”fylde op”, hvorefter legepladsen er klar til brug til sommer.

 

På vegne af bestyrelsen takkede formanden de fremmødte for opbakningen til den grundige oprensning af legepladsen under legeredskaberne på arbejdsdagen i august 2014.

 

Den daglige drift af foreningens ansvarsområder er således lagt i faste rammer.

 

Derudover har vi desværre fortsat været plaget af råger i Kildemosen. Problemet er trods flere henvendelser til kommunen fortsat ikke løst.

 

Årets arbejde har kunnet løses på ét bestyrelsesmøde. Resten har været klaret pr. mail og telefon.

 

Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde også i år og ser frem til, hvad nye kræfter kan gøre for foreningen.

 

Efter beretningen blev der stillet spørgsmål til råger og foreningens skur på Svalevænget. Kommunen har ikke svaret tilbage mht. råger. Skuret drøftes på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

Formandens beretning blev efterfølgende godkendt.

Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Kasseren fremlagde regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer.


Punkt 4.1. Forslag til kontingent

 

Kontingentforslag på kr. 600,00 (uændret i forhold til 2014) blev fremlagt.

 

Forslaget blev godkendt.

 

Punkt 5. Forslag fra medlemmerne


Ingen forslag.

 

Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

På valg var Jesper Højte Stenbæk, Naja Birch Ravn og Susanne Mortensen.
Jesper ønskede ikke genvalg. Naja og Susanne var villige til genvalg.

 

I første omgang var der ingen nye kandidater, men efter en kort tænkepause blev der foreslået to nye - Karsten Kristensen og Marianne Polk, hvilket resulterede i fire personer på valg til tre bestyrelsesposter.

 

Stemmesedler blev uddelt - Mulighed for at stemme på op til tre personer.


Én stemmeseddel pr. fremmødt matrikel (+ en modtaget fuldmagt) - i alt 21 stemmeberettigede.

 

Jesper Højte Stenbæk blev valgt som stemmeoptæller.

 

Afstemningen endte med flest stemmer til Susanne, Marianne og Karsten.

 

Susanne Mortensen blev således genvalgt.

Marianne Polk og Karsten Kristensen blev valgt.

Punkt 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 

Leif Eberhardt Berg blev valgt, og Leif Puggaard blev genvalgt.

Punkt 8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

 

Jytte Frenning og Birgit Hansen blev begge genvalgt som revisorer.

 

Lizzie Birgit Larsen blev valgt som revisorsuppleant.

 

Punkt 9. Eventuelt

 

Er grundejerforeningen registreret i CVR-registeret? Ja.


Er faldgrus inkluderet i leasingaftalen? Nej (blev også drøftet på forrige generalforsamling).

Er der fiberdug under faldgruset? Det var der tidligere, men den fjernede vi på arbejdsdagen i august, og den syntes ikke umiddelbart at have haft den store effekt.

 

Afsluttende bemærkninger

 

Formanden takkede dirigenten og afsluttede herefter mødet.

 

Konstituering af den nye bestyrelse blev foretaget umiddelbart efter traktementet:

 

Formand:                        Karsten Kristensen

Næstformand:                Susanne Mortensen

Kasserer:                       Jens Nørgaard

Bestyrelsesmedlem:     Marianne Polk

Bestyrelsesmedlem:     Jesper Arestrup

 

For godkendelse af referatet kvitteres hermed:

 

                                                                                                                                                              

Jesper Højte Stenbæk                  Naja Birch Ravn                             Jens Nørgaard (referent)

Formand                                                           Næstformand                                                   Kasserer

 

 

                                                                                                                                                              

Susanne Mortensen                       Jesper Arestrup                              Karsten Kristensen

Bestyrelsesmedlem                                       Bestyrelsesmedlem                                       Dirigent