46. ordinære generalforsamling den 14. marts 2016

Til stede var 27 personer repræsenterende 20 parceller.

 

Fungerende formand Marianne Polk bød velkommen.

 

Punkt 1. Valg af dirigent

 

Jesper Højte Stenbæk blev valgt som dirigent.

 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt og dermed lovligt varslet. Regnskabet var desuden omdelt sammen med indkaldelsen.

 

Punkt 2. Formandens beretning v/Fungerende formand Marianne Polk

 

Bestyrelsen


Bestyrelsen har i det forgangne år været nødsaget til at indkalde begge suppleanter.

Leif Puggaard overtog for Susanne Mortensen, der måtte udtræde af bestyrelsen som følge af øget arbejdspres.

Leif Berg indtrådte i bestyrelsen, da vores bestyrelsesformand Karsten Kristensen blev sygemeldt, og næstformand Marianne Polk indtrådte som fungerende formand.

Legepladsen

 

Legepladsen er tilført nyt faldgrus, der blev udjævnet af bestyrelsen, og Klør Fem har to gange foretaget lugning af legepladsarealet, hvilket også foretages i 2016.


Bestyrelsen vil være opmærksom på, om legeredskaberne trænger til vedligeholdelse i form af oliering og sikre, at dette foretages.

 

Plejeaftalen med Klør Fem fortsætter samlet set uændret i 2016.

 

Foreningens skur

 

Foreningens skur på Svalevænget har været udlånt til et medlem af grundejerforeningen mod at påtage sig eventuel nødvendig vedligeholdelse. Medlemmet ønsker fortsat at låne skuret på disse betingelser. Hvis andre har samme ønske, kan man henvende sig til bestyrelsen, som herefter vil forestå lodtrækning.

 

Veje og fortove


Bestyrelsen har været i dialog med Roskilde Kommune vedrørende afklaring af opgaver og ansvar.

 
Kommunen har ansvaret for veje og fortovsbelægning (skriftlig bekræftelse mangler), og foreningens medlemmer skal sørge for snerydning af- og fremkommelighed på fortovene.

 

Bevoksning, der generer færdsel på fortovene, kan påtales af kommunen. Kommunen opfordrer dog til gensidig dialog blandt foreningens medlemmer, og netop dialog har med positivt resultat været praktiseret et par gange i løbet af året.

 

Råger

Rågekolonien nær legepladsen blev i maj/juni 2015 reguleret af Roskilde og Omegns Jagtforening.

 

Picnic

 

I slutningen af august forsøgte bestyrelsen sig med et uformelt picnicarrangement på legepladsen - et hyggeligt arrangement med socialt samvær, hvor der uden tvivl er plads til flere deltagere ved eventuelle fremtidige arrangementer.

 

Næstformanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde og overlod beretningen til generalforsamlingen.

 

Efter et enkelt spørgsmål i relation til rågerne blev formandens beretning godkendt.

Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Kasseren fremlagde regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer.


Punkt 4.1. Forslag til kontingent

 

Kontingentforslag på kr. 600,00 (uændret i forhold til 2015) blev fremlagt og godkendt.

 

Punkt 5. Forslag fra medlemmerne


Pia Kærbo Christiansen fremlagde forslag om Nabohjælp.

 

Forslaget blev drøftet, og det blev besluttet, at bestyrelsen arbejder videre med forslaget, herunder at kontakte Johny Skovbo Winther (fra forebyggelsessekretariatet, Midt- og Vestsjællands Politi) med henblik på at arrangere et fællesmøde for grundejerforeningens medlemmer, hvor han vil fortælle om forebyggelse af kriminalitet gennem Nabohjælp.

 

Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

På valg var Jens Nørgaard (villig til genvalg) og Jesper Arestrup (genopstillede ikke).

 

Jens Nørgaard blev genvalgt.

Pia Eg Andersen blev valgt.

Punkt 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 

Pia Kærbo Christiansen (1. suppleant) og Jesper Amholt (2. suppleant) blev valgt.

Punkt 8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

 

Jytte Frenning og Birgit Hansen blev begge genvalgt som revisorer.

 

Lizzie Birgit Larsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

Punkt 9. Eventuelt

 

Karsten Kristensen forespurgte om vedligeholdelsen af legepladsarealet kan overdrages til/overtages af kommunen. Bestyrelsen undersøger, om dette er muligt.

 

Råger synes fortsat at være et problem, og bestyrelsen vil endnu engang kontakte kommunen.

 

Afsluttende bemærkninger

 

Den fungerende formand takkede dirigenten og afsluttede herefter mødet.

 

Konstituering af den nye bestyrelse blev foretaget umiddelbart efter traktementet:

 

Formand:                         Karsten Kristensen

Næstformand:                 Marianne Polk

Kasserer:                          Jens Nørgaard

Bestyrelsesmedlem:       Leif Puggaard

Bestyrelsesmedlem:       Pia Eg Andersen

 

Leif Berg fortsætter som suppleant for Karsten Kristensen, indtil han vender tilbage.

 

For godkendelse af referatet kvitteres hermed:

 

                                                                                                                                                                   

Marianne Polk                                 Leif Puggaard                               Jens Nørgaard (referent)

Fungerende Formand/Næstformand                                                                        Bestyrelsesmedlem                                                 Kasserer

 

 

                                                                                                                                                                   

Leif Berg                                           Jesper Arestrup                             Jesper Højte Stenbæk

Bestyrelsesmedlem                                          Bestyrelsesmedlem                                       Dirigent