50. ordinære generalforsamling den 22. juni 2020

Som følge af Covid-19 havde bestyrelsen valgt at afholde den fra marts udskudte generalforsamling på legepladsen.

 

Til stede var 21 personer repræsenterende 17 parceller.

 

Formanden Marianne Polk bød velkommen.

 

Punkt 1. Valg af dirigent

 

Jesper Højte Stenbæk blev valgt som dirigent.

 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til den som følge af Covid-19 fra marts udskudte generalforsamling var udsendt rettidigt og dermed lovligt varslet.

 

Punkt 2. Formandens beretning

 

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har afholdt 4 møder siden sidste generalforsamling den 19. marts 2019. Det forgangne år har været roligt uden store og presserende opgaver. 

 

Hastighedsmåling

Bestyrelsen har haft bestilt hastighedsmåling hos politiet. Målingen blev foretaget på Vibevej ud for Mågevej en eftermiddag inden myldretid. Ingen biler blev registreret med for høj hastighed – muligvis fordi fotovognen var synlig?

 

Dialogmøde 2019 med Roskilde Kommune

Birkager var ikke inviteret men havde selv opdaget mødet og bedt om deltagelse. Mødet har til formål at drøfte påtrængende emner inden for Veje og Grønne Områder med grundejerforeninger.

 

Følgende emner blev drøftet: Kloak, råger, trafiksikkerhed, asfaltering i 2019, planer for Viby Åpark og oplysning om borgernes henvendelsesmulighed gennem Giv et praj (App).

 

Opfordring til aktiviteter i grundejerforeningen

Bestyrelsen har udsendt en flyer med opfordring til at henvende sig med ideer eller anden form for hjælp til fælles aktiviteter i grundejerforeningen. Indsatsen fortsættes i 2020.

 

Hjertestarter i Kildemosen

Vi har fået en henvendelse fra Grundejerforeningen Kildemosen om i fællesskab at opsætte en hjertestarter i Kildemosen. Bestyrelsen har takket nej, dels pga. prisen på 25.000 kr. og dels pga. løbende udgifter til vedligeholdelse (varmeskab og el, da den skal stå frostfrit). Der henvises til hjertestarter ved idrætshallen og hos firmaet på Grønningen 4. Se flere på https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/find-hjertestartere.

 

Plejeaftale med Klør Fem

Bestyrelsen har i 2019 haft aftale med Klør Fem om græsslåning på fællesarealerne, og samarbejdet fortsættes i 2020.

 

Bekæmpelse af råger i Kildemosen

I lighed med de foregående år har bestyrelsen været i kontakt med Roskilde Kommune om regulering af rågebestanden. Det er en sej proces, og indsatsen holder ikke længe. Bestyrelsen har sat problemet på dagsordenen ved dialogmødet mellem grundejerforeninger i Viby/Dåstrup og Roskilde Kommune. Vi opfordrer også beboere, der føler sig generet af rågerne, til at tilkendegive problemet over for kommunen.

 

Afslutning

Formanden takkede bestyrelsens medlemmer for deres arbejdsindsats i det forløbne år samt revisorerne for at holde et vågent øje med anvendelsen af grundejerforeningens økonomiske midler og overlod herefter beretningen til generalforsamlingen.

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Kasseren fremlagde regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer.


Punkt 4.1. Forslag til kontingent

 

Kontingentforslag på kr. 500,00 (ændret fra kr. 600 i 2019) blev fremlagt og godkendt.

 

Punkt 5.1 Forslag fra medlemmerne


Der var fremsendt et forslag omkring hastighedsdæmpende foranstaltninger på Mågevej, Ternevej og Svalevænget, hvilket forslagsstiller præsenterede.

 

Bestyrelsen nævnte, at der er tale om offentlige veje, hvormed Roskilde Kommune skal godkende eventuelle ønsker.

 

På det i 2020 planlagte dialogmøde (aflyst pga. Covid-19) med Roskilde Kommune havde bestyrelsen bl.a. indsendt spørgsmål relateret til stigende trafik og høj hastighed på Vibevej og Birkedevejen. Roskilde Kommune svarede skriftligt, ”at der i hhv. 2017 og 2019 har været foretaget hastighedsmålinger de to steder, men at hastighedsoverskridelserne ikke var alarmerende i forhold til andre steder. Kommunen har ingen planer om at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger på de to veje.”

Ud fra ovenstående kan det blive vanskeligt at få godkendt etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Mågevej, Ternevej og Svalevænget, men efter en god dialog blev der opfordret til, at medlemmer, der ønsker at deltage i en arbejdsgruppe, skriver til bestyrelsen på birkager@birkager.dk.

 

Husk at tage hensyn til hinanden. Der er mindre børn i mange huse i grundejerforeningen. Kør stille og parker på egen grund.

 

Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

På valg var Pia Eg Andersen, Vivi Brammer og Jens Nørgaard (alle villige til genvalg).

 

Pia, Vivi og Jens blev alle genvalgt.

 

Punkt 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 

1. suppleant: Lizzie Birgit Larsen blev genvalgt.

2. suppleant: Minna Kristensen blev genvalgt.

 

Punkt 8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

 

Jytte Frenning og Birgit Hansen blev begge genvalgt som revisorer.

 

Lizzie Birgit Larsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

Punkt 9. Eventuelt

 

Dialogmøde 2020 med Roskilde Kommune

 

Bestyrelsen informerede om Roskilde Kommunes skriftlige svar i relation til det planlagte men pga. Covid-19 fysiske aflyste dialogmøde den 12. marts 2020.

Roskilde kommune har oplyst, at de er i gang med at undersøge biodiversiteten i Kildemosen.

Der etableres en ny trappe fra Mågevej til Kildemosen. Der er lagt ny flis på stierne i Kildemosen.

 

Der er spurgt til snerydningspligt på fortove på Vibevej. Svaret fra Roskilde kommune er, at man ikke har snerydningspligt på Vibevej, hvis man bor på Ternevej. Årsagen er, at disse parceller ikke har direkte adgang til Vibevej.

 

Roskilde kommune har oplyst, at der vil blive lagt ny asfalt på Fasanvej i 2020.

 

Aktiviteter i grundejerforeningen

 

Ét medlem har tilkendegivet at ville deltage i planlægningen, men der må vel være flere?
Skriv gerne til bestyrelsen på birkager@birkager.dk.

 

Træer på ”fingrene”

 

Denne problematik er ikke ukendt og har været drøftet mange gange gennem årene, men såfremt et træ eller en beplantning placeret på ”fingrene” skygger eller er til anden gene, bliver de tilstødende parceller enige om beskæring/fældning, hvorefter godkendelse indhentes hos bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes.

 

Udgiften til en af bestyrelsen godkendt beskæring/fældning betales af Grundejerforeningen.

 

Legepladsen

 

Et medlem vil gerne stå for oliering af legeredskaberne på legepladsen, hvilket er meget prisværdigt. Udgiften til olie mv. betales af Grundejerforeningen.

 

Brændenælder på stien fra legepladsen mod skoven samt øvrige lavthængende grene ved legepladsen ønskes ligeledes fjernet.

 

Skriv gerne til bestyrelsen på birkager@birkager.dk, hvis du har lyst til at hjælpe.

Afsluttende bemærkninger

 

Formanden takkede dirigenten og afsluttede herefter mødet.

 

For godkendelse af referatet kvitteres hermed:

 

 

                                                                                                                                                              

Marianne Polk                                 Pia Eg Andersen                          Jens Nørgaard (referent)

Formand                                                              Næstformand                                                  Kasserer

 

 

                                                                                                                                                              

Leif Puggaard                                  Vivi Brammer                                 Jesper Højte Stenbæk

Bestyrelsesmedlem                                          Bestyrelsesmedlem                                       Dirigent

 

 

Konstituering af bestyrelsen blev foretaget umiddelbart efter generalforsamlingen:

 

Formand:                 Marianne Polk

Næstformand:          Pia Eg Andersen

Kasserer:                 Jens Nørgaard

Bestyrelsesmedlem: Vivi Brammer

Bestyrelsesmedlem: Leif Puggaard