51. ordinære generalforsamling den 16. juni 2021

Som følge af Covid-19 havde bestyrelsen igen i år valgt at afholde den fra marts udskudte generalforsamling på legepladsen.

 

Til stede var 21 personer repræsenterende 16 parceller.

 

Formanden Marianne Polk bød velkommen.

 

Punkt 1. Valg af dirigent

 

Jesper Højte Stenbæk blev valgt som dirigent.

 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til den som følge af Covid-19 fra marts udskudte generalforsamling var udsendt rettidigt og dermed lovligt varslet.

 

Punkt 2. Formandens beretning

 

Bestyrelsens arbejde

Som følge af Coronasituationen blev generalforsamlingen 2020 først afholdt den 22. juni. Siden denne generalforsamling har bestyrelsen afholdt 2 møder med fokus på løbende opgaver.

 

Plejeaftale med Klør Fem vedr. fællesarealer

Vi har valgt at fortsætte plejeaftalen på vores fællesarealer med Klør Fem. Vi har takket nej til et lignende tilbud fra en anden udbyder og har beholdt den service og pris vi kender.

 

Dialogmøde mellem områdets grundejerforeninger og Roskilde Kommune

Vi har igen i år deltaget i det årlige dialogmøde mellem Roskilde Kommune og grundejerforeningerne i Viby/Dåstrup området.

 

Her blev det nævnt, at kommunen vil udrulle et nyt affaldssystem i 2022, hvor der skal sorteres i 10 fraktioner. Det kan man læse mere om her (https://roskilde.dk/da-dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordner-og-referater/klima-og-miljoudvalget/2021-01-12-08-00-4464/)

 

Som opfølgning på sidste års drøftelse omkring fartdæmpende foranstaltninger har grundejer-foreningen spurgt til mulighederne. Her fik vi at vide, at kommunen er ved at udarbejde en ny trafik- og sikkerhedsplan. Mange ønsker bump eller lignende på villavejene, men kommunen har ikke ret mange midler til at efterkomme ønskerne, så her vil vores grundejerforening ikke kunne komme i betragtning. Kommunen er ved at udvikle et nyt skilt målrettet veje, hvor beboerne føler sig utrygge på grund af trafikken. Vi har efterspurgt et par af disse skilte, men har intet hørt endnu.

 

Kommunen asfalterer i vores del af Viby. Mågevej vil blive asfalteret i 2021. Inden da kommer der til at foregå lidt reparationer af fortove og kantstene. Ternevej og Svalevænget er ikke med på asfaltplanen i 2021. Kommunens renholdelse af veje og parkeringspladser sker 2 gange om året.

 

Vi spurgte til status på udvikling af Kildemosen med sti til Klosterskoven. Der er stadig planer om en sti, men det har lange udsigter, da den er afhængig af opkøb af jord fra private. Vi fik et kort oplæg om kortlægning og naturfund i Kildemosen. Den gemmer på et meget rigt natur- og dyreliv.

Som tidligere år har vi presset på hos kommunen for at fortsætte nedregulering af råger i Kildemosen.

 

I december 2020 startede vi en indsamling af ønsker til beskæring/fældning af træer og stubbe på ”fingrene”. Dette arbejde er sat på standby til efter drøftelsen på generalforsamlingen om, hvorvidt beplantningen på legepladsen også skal have en makeover.

 

Afslutning

Formanden takkede bestyrelsens medlemmer for deres arbejdsindsats i årets løb, herunder småreparationer på legehuset, fjernelse af brændenælder, klargøring af regnskab samt kontakt, forespørgsler og svar til kommunen og foreningens beboere.

 

Efter en kort drøftelse omkring fartdæmpende foranstaltninger blev formandens beretning godkendt.

 

Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Kasseren fremlagde regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer.


Punkt 4.1. Forslag til kontingent

 

Kontingentforslag på kr. 500,00 (uændret fra kr. 500 i 2020) blev fremlagt og godkendt.

 

Punkt 4.2. Legepladsen


Forslag fra bestyrelsen om at få fjernet hybenbuske/brændenælder mv. inkl. kantklipning (langs siderne mod vest og syd). Der plantes pæne buske (f.eks. syrener), og der sikres græs til hegnskant. Det store piletræ i hjørnet fældes, da det virker dødt og risikerer at knække.

 

Forslaget blev kort drøftet og valgt inkluderet under punkt 5.1.

 

Punkt 5.1 Forslag fra medlemmerne


Ændringsforslag til bestyrelsens forslag vedr. legepladsen, hvilket forslagsstiller præsenterede:

 

Vi (flere matrikler) bakker op om, at der gøres noget ved beplantningen rundt om legepladsen. Brændenælder, børn og fodboldmål er bare en ærgerlig kombination.

 

Forslagets første del

 

Forslaget går på, at man laver en samlet plan for beplantningen omkring legepladsen, så det både er pænt, hensigtsmæssig i forhold til leg og giver mulighed for levesteder og føde for insekter, sommerfugle og vilde bier. Altså ’Vild med vilje’ / mere biodiversitet.

 

Der plantes forskellige buske og urter af hjemmehørende danske arter, der blomstrer forskudt fra tidligt forår til ind i efteråret. Dette sikrer både, at der er fødekilder til sommerfugle mm., og at det er flot at se på hele året. En stor del af den nuværende beplantning kan vi beholde (fx mirabelle og hyld).

 

Forslagsstiller tilbyder at være tovholder for dels at afholde et idémøde for alle, der bruger legepladsen, og dels at lave en plan for beplantning, der tager udgangspunkt i ideer og ønsker fra brugerne og samtidig giver mulighed for mere biodiversitet.

 

Forslagsstiller er ’Vild Have Mentor’ via Vores Natur og har desuden en uddannelse som procesfacilitator. Forslagsstiller er villig til at lægge viden og kompetencer til rådighed.

 

Forslagets anden del

 

Bestyrelsen foreslår at fælde det store piletræ. Vi ønsker for at bevare træet fordi:

-      Det er et smukt træ, der kan leve rigtig mange år endnu.

-      Sandsynligvis har den store trækrone om sommeren en effekt i forhold til at reducere støj

       fra jernbanen.

-      Gamle træer er levesteder og giver føde til rigtig mange smådyr og insekter. Vil man fremme

       biodiversitet, er en af de letteste ting man kan gøre at undlade at fælde gamle træer. 

 

At træet har lidt halvdøde grene og lidt revner, er kun en fordel set fra et naturmæssigt synspunkt. Skulle en gren knække af, vil det ske i hårdt vejr, hvor sandsynligheden for, at nogen er i nærheden,

er meget lille.

 

Vi ønsker som sagt at bevare træet, men er bestyrelsen fortsat bekymret, ønsker vi træet vurderet af en person med fagviden inden for træpleje, inden der tages beslutning.

___

 

Forslaget blev drøftet, herunder at beplantningen står mere eller mindre i skel, så de tilstødende matrikler skal spørges.

 

Det blev besluttet, at der etableres en arbejdsgruppe med ’Forslagsstiller’ i spidsen, hvor tre medlemmer allerede tilkendegav deres deltagelse. Bestyrelsen deltager med en person.

 

Budgetrammen blev fastsat til 10.000 kr.

 

Hvis andre har lyst til at deltage i arbejdsgruppen, må I meget gerne sende en mail til birkager@birkager.dk

 

Punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

På valg var Marianne Polk og Leif Puggaard (begge villige til genvalg).

 

Marianne og Leif blev genvalgt.

 

Punkt 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 

1. suppleant:             Lizzie Birgit Larsen blev genvalgt.

2. suppleant: Minna Kristensen blev genvalgt.

 

Punkt 8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

 

Jytte Frenning og Birgit Hansen blev begge genvalgt som revisorer.

Lizzie Birgit Larsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Punkt 9. Eventuelt

 

Problemer med råger i Kildemosen og andre steder blev drøftet.

 

Høje træer tiltrækker råger, så man kan reducere potentielle gener ved at beskære træer på egen matrikel.

 

Hvis man ser en (råge)-jæger i vores område, så skriv meget gerne til birkager@birkager.dk, da den nuværende regulering af bestanden ikke synes dokumenteret/tilstrækkeligt.

 

Afsluttende bemærkninger

 

Formanden takkede dirigenten og afsluttede herefter mødet.

 

For godkendelse af referatet kvitteres hermed:

 

 

                                                                                                                                                              

Marianne Polk                                 Pia Eg Andersen                          Jens Nørgaard (referent)

Formand                                                              Næstformand                                                  Kasserer

 

 

                                                                                                                                                              

Leif Puggaard                                  Vivi Brammer                                 Jesper Højte Stenbæk

Bestyrelsesmedlem                                           Bestyrelsesmedlem                                        Dirigent

 

 

 

Konstituering af bestyrelsen blev foretaget umiddelbart efter generalforsamlingen:

 

Formand:                  Marianne Polk

Næstformand:          Pia Eg Andersen

Kasserer:                   Jens Nørgaard

Bestyrelsesmedlem:            Vivi Brammer

Bestyrelsesmedlem:            Leif Puggaard